22 Ιουνίου 2024
International Institutions

DG HOME

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) είναι μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος του οργάνου είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια της ΕΕ, να οικοδομεί μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο και να προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) υπό την ηγεσία της Επιτρόπου Ylva Johansson.