22 Ιουνίου 2024
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

H Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής ασχολείται με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την άσκηση της πολιτικής διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και με την πολιτική ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Γ.Γ. διαχειρίζεται τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής και συντονίζει τις δράσεις των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν.​

Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, Ο.Τ.Α. και Δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών (Μ.Κ.Ο.) και παραγωγικούς φορείς για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της.​

Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών και διενεργεί διεθνείς επαφές και συνεργασίες με αρμόδιους φορείς και εταίρους για την επίτευξη των στόχων της.​