22 Ιουνίου 2024
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων έχει ως στρατηγικούς στόχους:​ την καταγραφή/ πιστοποίηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και των μελών τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.​ τη διασφάλιση της ομαλής συνύπαρξης μεταξύ των προσφύγων – μεταναστών που φιλοξενούνται στις κατά τόπους Δομές και Κέντρα και […]

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία συνιστά αρμόδια αρχή για όλα τα θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους στη χώρα μας και εθνικό σημείο επαφής προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες, όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων […]

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.​ Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική […]

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Αποστολή της είναι η δημιουργία αποτελεσματικών και ανθρωπίνων συνθηκών υποδοχής και ταυτοποίησης των μεταναστευτικών ροών.​ ​

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο εστιάζεται κυρίως στην ομαλή, με σεβασμό στους όρους του διεθνούς δικαίου υποδοχή των πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στη χώρα μας και στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών ή, τουλάχιστον, ικανοποιητικών υλικών συνθηκών υποδοχής τους. Περαιτέρω, στοχεύει στην με ορθολογικό τρόπο εξασφάλιση των μέσων για την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής.

Read More
Υπηρεσίες Υπουργείου Μετανάστευης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

H Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής ασχολείται με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την άσκηση της πολιτικής διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και με την πολιτική ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Γ.Γ. διαχειρίζεται τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής και συντονίζει τις δράσεις […]

Read More