22 Ιουνίου 2024
International Institutions

UNICEF

Στις 20 Νοεμβρίου 2020, το Ελληνικό Κράτος και η UNICEF συμφώνησαν αμοιβαία στην ίδρυση ενός μόνιμου Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού στην Ελλάδα. Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συνεργάζεται στενά με το Ελληνικό κράτος καθώς και με αρμόδιους κρατικούς, τοπικούς, ακαδημαϊκούς και ανεξάρτητους φορείς, την Κοινωνία των Πολιτών, τα ΜΜΕ, τον ιδιωτικό τομέα, παιδιά και νέους για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ), την οποία η Ελλάδα επικύρωσε το 1993. Το έργο της UNICEF και του Ελληνικού κράτους προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσεται με βάση το πρώτο ιστορικά επικυρωμένο πενταετές Εθνικό Πρόγραμμα για την Ελλάδα (2022-2026).​