22 Ιουνίου 2024
International Institutions

EUROPEAN UNION AGENCY for ASYLUM

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ με αποστολή να στηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο, τη διεθνή προστασία και τις συνθήκες υποδοχής, γνωστή ως Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ).​

Στον τομέα της διεθνούς προστασίας ο EUAA αποτελεί για τα κράτη μέλη πηγή παροχής πρακτικής, νομικής, τεχνικής, συμβουλευτικής και επιχειρησιακής βοήθειας σε διάφορες μορφές. Ο Οργανισμός δεν αντικαθιστά τις εθνικές αρχές ασύλου ή υποδοχής, οι οποίες φέρουν τελικά την πλήρη ευθύνη για τις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουν.​

Απώτερος στόχος του έργου που προσφέρει ο EUAA είναι να επιτευχθεί η εναρμόνιση στις πρακτικές χορήγησης ασύλου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ+ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΕ, ώστε μια αίτηση να λαμβάνει πάντα την ίδια απόφαση ανεξαρτήτως του κράτους μέλους της ΕΕ+ στο οποίο κατατέθηκε. Ομοίως, ένας/μια αιτών/ούσα θα ακολουθεί πάντα παρόμοια διαδικασία με παρόμοιες συνθήκες σε όποιο κράτος μέλος και αν καταθέσει αίτηση, και ότι θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες συνθήκες υποδοχής.​